امیرحسین الماسی

مشاور و مدرس بازارایابی و فروش

تأثیر تبلیغات بر وفاداری و رضایت

امروزه، سازمان های می توانند در عرصه رقابت بیش از پیش موفق باشند که نیازها و خواسته های مشتریان خود را بیش از پیش شناسایی نموده باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر تبلیغات بر رضایت و وفاداری مشتریان می باشد.

روش پژوهش حاضر از نوع ماهیت و نوع توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری مشتریان شرکت امرسان می باشد. حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر در نظر گرفته شده است که محقق برای بهبود روایی در نهایت از 384نفر استفاده نموده بود. این افراد بر اساس روش نمونه گیری تصادفی درسترس این افراد انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه تبلیغات برگرفته از تحقیق (لی و همکاران، 2013) و رضایت و وفاداری مشتری برگرفته از (مقیمی و همکاران، 1392) بوده است. روایی ابزار گردآوری داده از طریق استاد راهنما و خبرگان بازاریابی مورد تایید واقع شد. پایایی ابزار گردآوری نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده محقق از نرم افزار لیزرل استفاده کرد.

نتایج به دست آمده از سوی دیگر نیز نشان دهنده آن بود که بهبود سطح رضایت مشتری نیز می تواند راهکاری برای بهبود وفاداری آن ها باشد.

 

فایل کامل مقاله

لینک مقاله در سایت پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی : بررسی تأثیر تبلیغات بر وفاداری و رضایت مشتریان شرکت امرسان

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.