فروش صنعتی

در تاریخ 1397/3/30 کارگاه فروش سازمانی در صنعت گردشگری برگزار شد