فروش صنعتی

تعریف فروش

فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. در شکل‌گیری این رابطه بلندمدت، به‌نحوی‌که منجر به پیوند دائمی با مشتریان بشود مهندسی تمامی عملیات (اعم از موفق و ناموفق) ضروری است.

انواع مدل‌های فروش

-فروش سازمان به سازمان

یک کسب و کار به یک شخص حقیقی یا حقوقی که محصول را برای نگهداری، فروش دوباره، استفاده در فرآیندهای خود و تبدیل به یک محصول جدید استفاده خواهد کرد می فروشد.

-فروش سازمان به مصرف کننده نهایی

یک کسب و کار به یک شخص حقیقی یا حقوقی که محصول را برای مصرف نهایی استفاده خواهد کرد می‌فروشد.

-فروش سازمان به دولت

نیروگاه های خصوصی، سازمان های نظامی خصوصی

 

برای فهم بهتر فایل را دانلود کنید

با تشکر