ارزش

ماهیت ارزش چیست؟

ماهیت ارزش از زمان ارسطو تا به حال مورد بحث بررسی قرار گرفته است و بخش عظیمی از آن مربوط به معنی ارزش است . به طور خاص دو معنی کلی برای ارزش میتوان در نظر گرفت. ارزش در مبادله و ارزش در مصرف که منعکس کننده شیوه های متفاوتی از تفکر در مورد ارزش است. ارزش می تواند مثبت یا منفی، عینی یا ذهنی و... باشد. اغلب ما ارزش ها را به نام ارزش اقتصادی، ارزش عقلایی، ارزش اخلاقی و با ارزش زیبایی شنیده ایم. اما ارزش برای مشریان به معنی آن است که آنها هنگامی که خدمتی را دریافت می کنند احساس بهتری نسبت به قبل از اینکه آن را دریافت نکرده باشند دارند. ارزش از دید مشتری می تواند کیفیت محصولات، خدمات و یا مزایای دریافتی از شرکتها باشد . مزایای دریافتی شامل ترکیبی از ویژگی های فیزیکی، خدماتی و حمایت فنی، شایستگی، موقعیت بازار و پاداش های اجتماعی است ارزش مشتری به سادگی می تواند توسط مشتری از طریق مقایسه ای از آنچه دریافت کرده با آنچه پرداخت کرده است مفهوم سازی شود(کاظمی پور و همکاران، ۱۳۹۰؛ کاظمی و دیگران، ۱۳۹۰) ارزش از دید مشتری در بازار و به وسیله ادراک مشتری از آنچه می پردازد و آنچه دریافت می کند، تعیین میشود و در کارخانه و از طریق تمایلات و مفروضات عرضه کننده تعیین نمی شود. در نهایت ارزش ارائه شده به مشتری عبارت است از تفاوت بین کل ارزش مورد نظر مشتری و کل هزینه ای را که مشتری باید تحمل کند.

در ارزش بایدبعضی از پارامتر ها را کم کرده وبعضی دیگر را افزایش داده که در نمودار زیر امده است

همان گونه که می بینید در خلق ارزش ابعادی می باشد که باید افزایش داده مانند منفعت حاصل از محصول(خدمت و کالا) و منفعت حاصل از تصویر ذهنی و همین طور سود حاصل از ارتباطات

در ادامه برای خلق ارزش باید ابعادی را کاهش داد مانند هزینه‌های ملموس و ناملموس